06 - 108 131 34 [email protected]

Privacybeleid

Winny & Welzijn

Alseïdenstraat 20
1363 SR Almere

Hier vind je precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij je gegevens gebruiken.

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat je behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Je dossier bevat je persoonsgegevens, aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld je woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na je uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij je huisarts of een andere zorgverlener.

Winny & Welzijn doet haar best om je privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

 • door zorgvuldig om te gaan met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot je gegevens hebben.

Een klein gedeelte uit je dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum) kan verstrekt worden aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld factuur/nota verstrekken).

Doel gegevensvastlegging:

 • (para-)medische behandeling
 • verwijzing
 • administratie, maken van afspraken
 • innen van consultkosten, facturering t.b.v. cliënt
 • voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)

Wij noteren in je dossier:

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum

Bijzondere persoonsgegevens

 • medische gegevens
 • relevante zaken m.b.t. seksualiteit (in overleg)
 • relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
 • contactgegevens van de huisarts

Bij minderjarigen < 16 jaar

 • naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
 • schriftelijke toestemming van beide ouders

Bewaartermijn dossier:

 • 20 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Je gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • om (na je toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;

Indien je behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan wordt om je toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd:

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult